ISO मानक एसएस डबल पिच कन्वेयर चेन

हामीसँग ANSI देखि ISO र DIN मापदण्डहरू, सामग्री, कन्फिगरेसनहरू, र गुणस्तर स्तरहरू सम्मका उच्च-गुणस्तरको डबल पिच रोलर चेनहरूको पूर्ण लाइन छ। हामी यी चेनहरूलाई 10ft बक्सहरूमा, 50ft रिलहरू, र 100ft रिलहरूमा केही साइजहरूमा स्टक गर्छौं, हामी अनुरोधमा लम्बाइ स्ट्र्यान्डहरूमा अनुकूलन कट पनि आपूर्ति गर्न सक्छौं। कार्बन स्टील सामग्री उपलब्ध छ।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

SS Double Pitch Conveyor Chains01

डबल पिच कन्वेयर चेन

GL

चेन नं

पिच

रोलर

व्यास

बीचको चौडाई
भित्री
प्लेटहरू

पिन व्यास

पिन लम्बाइ

भित्री
प्लेट उचाइ

प्लेट
मोटाई

परम तन्य शक्ति

तौल प्रति मिटर

 

P

d1

b1

d2

L

Lc

h2

T

Q

q

अधिकतम

मिनेट

अधिकतम

अधिकतम

अधिकतम

अधिकतम

अधिकतम

मिनेट

ISO

ANSI

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

KN

Kg/m

SSC208A

SSC2040

२५.४००

७.९५

७.८५

३.९६

१६.६०

१७.८०

१२.००

१.५०

९.८७

०.५०

SSC208AL

SSC2042

२५.४००

१५.८८

७.८५

३.९६

१६.६०

१७.८०

१२.००

१.५०

९.८७

०.८४

SSC208AH

SSC2040H

२५.४००

७.९५

७.८५

३.९६

18.80

१९.९०

१२.००

२.०३

९.८७

०.६५

SSC208B

 

२५.४००

८.५१

७.७५

४.४५

१६.७०

१८.२०

11.80

१.६०

१२.०६

०.५५

SSC208BL

 

२५.४००

१५.८८

७.७५

४.४५

१६.७०

१८.२०

11.80

१.६०

१२.०६

०.८९

SSC210A

SSC 2050

३१.७५०

१०.१६

९.४०

५.०८

२०.७०

22.20

१५.००

२.०३

१५.५४

०.७८

SSC210AL

SSC2052

३१.७५०

१९.०५

९.४०

५.०८

२०.७०

22.20

१५.००

२.०३

१५.५४

१.२७

SSC212A

SSC2060

३८.१००

११.९१

१२.५७

५.९४

२५.९०

२७.७०

१८.००

२.४२

२२.२६

१.१२

SSC212AL

SSC2062

३८.१००

२२.२३

१२.५७

५.९४

२५.९०

२७.७०

१८.००

२.४२

२२.२६

१.६१

SSC212AH

SSC2060H

३८.१००

११.९१

१२.५७

५.९४

२९.२०

३१.६०

१८.००

३.२५

२२.२६

१.४४

SSC212AHL 

SSC2062H

३८.१००

२२.२३

१२.५७

५.९४

२९.२०

३१.६०

१८.००

३.२५

२२.२६

२.०७

SSC216A

SSC 2080

५०.८००

१५.८८

१५.७५

७.९२

३२.७०

३६.५०

२४.००

३.२५

३९.६९

२.०८

SSC216AL

SSC2082

५०.८००

२८.५८

१५.७५

७.९२

३२.७०

३६.५०

२४.००

३.२५

३९.६९

३.१२

SSC216AH

SSC2080H

५०.८००

१५.८८

१५.७५

७.९२

३६.२०

३९.४०

२४.००

४.००

३९.६९

२.५४

SSC216AHL 

SSC2082H

५०.८००

२८.५८

१५.७५

७.९२

३६.२०

३९.४०

२४.००

४.००

३९.६९

३.५८

SSC220A

SSC2100

६३.५००

१९.०५

१८.९०

९.५३

४०.४०

४४.७०

३०.००

४.००

६१.९५

३.०१

SSC220AL

SSC2102

६३.५००

३९.६७

१८.९०

९.५३

४०.४०

४४.७०

३०.००

४.००

६१.९५

४.८३

SSC220AH

SSC2100H

६३.५००

१९.०५

१८.९०

९.५३

४३.६०

४६.९०

३०.००

४.८०

६१.९५

३.५६

SSC220AHL 

SSC2102H

६३.५००

३९.६७

१८.९०

९.५३

४३.६०

४६.९०

३०.००

४.८०

६१.९५

५.३८

SSC224A

SSC2120

७६.२००

२२.२३

२५.२२

११.१०

५०.३०

५४.३०

35.70

४.८०

७२.५०

४.६६

SSC224AL

SSC2122

७६.२००

४४.४५

२५.२२

११.१०

५०.३०

५४.३०

35.70

४.८०

७२.५०

७.६६

SSC224AH

SSC2120H

७६.२००

२२.२३

२५.२२

११.१०

५३.५०

५७.५०

35.70

५.६०

७२.५०

५.२६

SSC224AHL 

SSC2122H

७६.२००

४४.४५

२५..२२

११.१०

५३.५०

५७.५०

35.70

५.६०

७२.५०

८.२६

SSC232A

SSC2160

१०१.६००

२८.५८

३१.७५

१४.२७

६४.८०

६९.६०

४७.८०

६.४०

११८.६८

८.१५

SSC232AL

SSC2162

१०१.६००

५७.१५

३१.७५

१४.२७

६४.८०

६९.६०

४७.८०

६.४०

११८.६८

१३.००

SSC232AH

SSC2160H

१०१.६००

२८.५८

३१.७५

१४.२७

६८.२०

७३.००

४७.८०

७.२०

११८.६८

९.०६

SSC232AHL 

SSC2162H

१०१.६००

५७.१५

३१.७५

१४.२७

६८.२०

७३.००

४७.८०

७.२०

११८.६८

१२.७७

SS Double Pitch Conveyor Chains02

GL चेन नम्बर

पिच

रोलर व्यास

चौडाइ
बीचमा
भित्री प्लेटहरू

पिन
व्यास

पिन लम्बाइ

भित्री प्लेट उचाइ

प्लेट
मोटाई

परम तन्य शक्ति

तौल प्रति मिटर

P

d1

b1

d2

L

Lc

h2

T

Q

 

अधिकतम

मिनेट

अधिकतम

अधिकतम

अधिकतम

अधिकतम

अधिकतम

मिनेट

q

ISO

ANSI

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

KN

Kg/m

SSC216AHL

SSC2082H

५०.८००

२८.५८

१५.७५

७.९२

३६.२०

३९.२०

२४.१०

४.००

३९.२०

३.५८

SSC220A 

SSC2100

६३.५००

१९.०५

१८.९०

९.५३

४०.३०

४४३.००

३०.२०

४.००

६०.२०

३.०१

SSC220AL

SSC2102

६३.५००

३९.६७

१८.९०

९.५३

४०.३०

४३.००

३०.२०

४.००

६०.२०

४.८३

SSC220AH

SSC2100H

६३.५००

१९.०५

१८.९०

९.५३

४३.६०

४६.८५

३०.२०

४.८०

६०.२०

३.५६

SSC220AHL

SSC2102H

६३.५००

३९.६७

१८.९०

९.५३

४३.६०

४६.८५

३०.२०

४.८०

६०.२०

५.३८

SSC224A

SSC2120

७६.२००

२२.२३

२५.२२

११.१०

५०.३०

५४.३०

३६.१०

४.८०

९३.००

४.६६

SSC224AL

SSC2122

७६.२००

४४.४५

२५.२२

११.१०

५०.३०

५४.३०

३६.१०

४.८०

९३.००

७.६६

SSC224AH

SSC2120H

७६.२००

२२.२३

२५.२२

११.१०

५३.८०

५६.९०

३६.१०

५.६०

९३.००

५.२६

SSC224AHL

SSC2122H

७६.२००

४४.४५

२५..२२

११.१०

५३.८०

५६.९०

३६.१०

५.६०

९३.००

८.२६

SSC232A

SSC2160

१०१.६००

२८.५८

३१.७५

१४.२७

६५.५०

६९.००

४८.००

६.४०

११८.६८

८.१५

SSC232AL

SSC2162

१०१.६००

५७.१५

३१.७५

१४.२७

६५.५०

६९.००

४८.००

६.४०

११८.६८

१३.००

SSC232AH

SSC2160H

१०१.६००

२८.५८

३१.७५

१४.२७

६८.५०

७२.३५

४८.००

७.२०

११८.६८

९.०६

SSC232AHL 

SSC2162H 

१०१.६०० 

५७.१५

३१.७५

१४.२७

६८.५०

७२.३५

४८.००

७.२०

११८.६८

१२.७७

SS Double Pitch Conveyor Chains03

विस्तारित पिनको साथ डबल पिच कोभियर चेन

GL

चेन नं

P

d2

L3

L

Lc

mm

mm

mm

mm

mm

ISO

ANSI

SSC208A

SSC208AL

SSC2040

SSC2042

२५.४००

३.९६

९.५०

२५.१०

२६.२०

SSC210A

SSC 2050

३१.७५०

५.०८

११.९०

३१.३०

३३.१०

SSC210AL

SSC2052

SSC212A

SSC212AL

SSC2060

SSC2062

३८.१००

५.९४

१४.३०

३८.६०

40.60

SSC212AH

SSC2060H

३८.१००

५.९४

१४.३०

४२.००

४३.८०

SSC212AHL

SSC2062H

SSC216A

SSC216AL

SSC 2080

SSC2082

५०.८००

७.९२

१९.१०

५०.३०

५३.३०

SSC216AH

SSC2080H

५०.८००

७.९२

१९.१०

५३.५०

५५.००

SSC216AHL

SSC2082H

SSC220A

SSC220AL

SSC2100

SSC2102

६३.५००

९.५३

२३.८०

६१.८०

६६.१०

SSC220AH

SSC2100H

६३.५००

९.५३

२३.८०

६५.००

६८.३०

SSC220AHL

SSC2102H

हामीसँग ANSI देखि ISO र DIN मापदण्डहरू, सामग्री, कन्फिगरेसनहरू, र गुणस्तर स्तरहरू सम्मका उच्च-गुणस्तरको डबल पिच रोलर चेनहरूको पूर्ण लाइन छ। हामी यी चेनहरूलाई 10ft बक्सहरूमा, 50ft रिलहरू, र 100ft रिलहरूमा केही साइजहरूमा स्टक गर्छौं, हामी अनुरोधमा लम्बाइ स्ट्र्यान्डहरूमा अनुकूलन कट पनि आपूर्ति गर्न सक्छौं। कार्बन स्टील सामग्री उपलब्ध छ।


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्