युरोपेली मानक अनुसार टेपर बोर स्प्रोकेटहरू

टेपर्ड बोर स्प्रोकेटहरू: स्प्रोकेटहरू सामान्यतया C45 स्टिलबाट निर्मित हुन्छन्। साना स्प्रोकेटहरू नक्कली हुन्छन्, र ठूलो हुन सक्छ वेल्डेडमा। यी टेपर बोर स्प्रोकेटहरूले ट्यापर्ड लकिङ बुशिङलाई शाफ्ट साइजको विस्तृत विविधतामा स्वीकार गर्दछन् जसले अन्तिम प्रयोगकर्तालाई न्यूनतम प्रयास र कुनै मेसिनिङ बिना शाफ्टमा स्प्रोकेट सजिलैसँग फिट गर्न अनुमति दिन्छ।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

Taper Bore Sprockets2

z

de

dp

TS

TD

TT

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

D

बुश को लागी एच

टाइप गर्नुहोस्

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

17

५५.३

५१.८३

45

22

1008

1

41

22

1008

2

-

२५.६

1008

5

19

६१.३

५७.८७

45

22

1008

1

46

22

1008

2

-

२५.६

1008

5

21

६८.०

६३.९१

46

22

1008

1

49

22

1008

2

-

२५.६

1008

5

23

७३.५

६९.९५

63

25

1210

1

59

25

1210

2

-

२५.६

1210

5

25

८०.०

७६.०२

63

25

1210

1

64

25

1210

2

-

२५.६

1210

5

27

८६.०

८२.०२

63

25

1210

1

70

25

1210

2

-

२५.६

1210

5

30

९४.७

९१.१२

63

25

1210

1

75

25

1210

2

79

38

1615

4

*३८

११९.५

११५.३५

70

25

1210

1

80

25

1610

2

90

38

1615

4

*४५

140.7

१३६.५५

70

25

1210

1

80

25

1610

2

       

*५७

१७६.९

१७२.९१

70

25

1210

6

80

25

1610

7

       

*७६

२३४.९

230.49

70

25

1210

6

80

25

1610

7

       

*९५

२९२.५

२८८.०८

80

25

1210

6

90

25

1610

7

       

*114

३४९.५

३४५.६८

80

25

1210

6

95

38

1615

7

       

Taper Bore Sprockets3

z

de 

dp

 TS

TD

TT

D

H |

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

D

बुश को लागी 

टाइप गर्नुहोस्

15

६५.५

६१.०९

45

22

1008

1

46

22

1008

2

-

३४.९

1008 

5

17

७३.६

६९.११

60

25

1210

1

56

25

1210

2

-

३४.९

1210 

5

19

८१.७

७७.१६

63

25

1210

1

62

25

1210

2

-

३४.९

1210 

5

21

८९.७

८५.२२

71

25

1610

1

70

25

1610

2

-

३४.९

1610 

5

23

९८.२

९३.२७

76

25

1610

1

79

25

1610

2

-

३४.९

1610 

5

25

१०५.८

१०१.३३

76

25

1610

1

87

32

2012

2

-

३४.९

2012 

5

27

११४.०

१०९.४०

76

25

1610

1

87

32

2012

2

-

३४.९

2012 

5

30

१२६.१

१२१.५०

90

32

2012

1

87

32

2012

2

-

३४.९

2012

5

*३८

१५८.६

१५३.८०

90

32

2012

1

100

32

2012

2

-

३४.९

2012 

5

*४५

१८८.०

१८२.०७

100

32

2012

1

100

32

2012

2

-

३४.९

2012 

5

*५७

२३६.४

230.54

100

32

2012

6

100

32

2012

7

 

 

*७६

३१३.३

३०७.३३

100

32

2012

6

100

32

2012

7

 

 

*९५

३९०.१

३८४.११

100

32

2012

6

100

32

2012

7

 

 

*114

४६६.९

४६०.९०

110

45

2517

6

110

45

2517

7

 

 

Taper Bore Sprockets4

z

de

dp

 

TS

 

TD

TT

D

 

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

13

७३.०

६६.३२

47

 

22

1008

1

 

 

 

 

 

 

 

 

15

८३.०

७६.३६

60

 

25

1210

1

-

२५.५

1210

3

-

४२.१

1210

5

17

९३.०

८६.३६

71

 

25

1610

1

-

२५.५

1610

3

-

४२.१

1210

5

19

१०३.३

९६.४५

75

 

25

1610

1

-

२५.५

1610

3

-

४२.१

1615

5

21

११३.४

१०६.५२

76

 

25

1610

1

-

२५.५

1610

3

-

४२.१

1615

5

23

१२३.४

११६.५८

76

 

25

1610

1

-

२५.५

1610

3

-

४२.१

2012

5

25

१३४.०

१२६.६६

90

 

32

2012

1

90

32

2012

2

105

45

2517

4

27

१४४.०

१३६.७५

90

 

32

2012

1

90

32

2012

2

110

45

2517

4

30

१५८.८

१५१.८७

90

 

32

2012

1

90

32

2012

2

120

45

2517

4

*३८

१९९.२

१९२.२४

100

 

32

2012

1

 

 

 

 

 

 

 

 

*४५

२३५.०

२२७.५८

100

 

32

2012

6

 

 

 

 

 

 

 

 

*५७

२९६.०

२८८.१८

100

 

32

2012

6

 

 

 

 

 

 

 

 

*७६

३९२.१

३८४.१६

100

 

32

2012

6

 

 

 

 

 

 

 

 

*९५

४८८.५

४८०.१४

110

 

45

2517

6

 

 

 

 

 

 

 

 

*114

५८४.१

५७६.१३

110

 

45

2517

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Taper Bore Sprockets5

 

z

de

dp

TS

TD

TT

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

D

H

 बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

13

८७.५

७९.५९

60

25

1210

1

 

 

 

 

 

 

15

९९.८

९१.६३

70

25

1610

1

-

३०.३

1610

३ -

४९.८

1615

5

17

१११.५

१०३.६७

76

25

1610

1

-

३०.३

1610

३ -

४९.८

1615

5

19

१२४.२

११५.७५

90

32

2012

1

90

32

2012

२ -

४९.८

2012

5

21

१३६.०

१२७.८२

102

45

2517

1

108

45

2517

२ -

४९.८

2517

5

23

१४९.०

१३९.९०

108

45

2517

1

108

45

2517

२ -

४९.८

2517

5

25

160.0

१५२.००

108

45

2517

1

108

45

2517

२ -

४९.८

2517

5

27

१७२.३

१६४.००

108

45

2517

1

108

45

2517

२ १४०

51

3020

4

30

१९०.५

१८२.२५

108

45

2517

1

108

45

2517

२ १४०

51

3020

4

38

२३९.०

230.69

108

45

2517

1

140

51

3020

२ १४०

51

3020

4

45

२८२.५

२७३.१०

108

45

2517

6

140

51

3020

7

140

51

3020

8

*५७

३५५.४

३४५.८१

108

45

2517

6

140

51

3020

7

140

51

3020

8

*७६

४६९.९

४६०.९९

108

45

2517

6

140

51

3020

7

140

51

3020

8

*९५

५८५.१

५७६.१७

108

45

2517

6

140

51

3020

7

140

76

3030

8

*114

७००.६

६९१.३६

108

64

2525

6

140

76

3030

7

140

76

3030

8

Taper Bore Sprockets6

Z

de

dp

TS

TD

TT

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

13

११७.०

१०६.१२

73

38

1615

1

 

 

 

 

 

 

15

१३३.०

१२२.१७

76

38

1615

1

-

४७.७

2012

3

 

 

17

१४९.०

१३८.२२

90

32

2012

1

-

४७.७

2517

3

-

७९.६

2517

5

19

१६५.२

१५४.३३

108

45

2517

1

-

४७.७

2517

3

-

७९.६

3030

5

21

१८१.२

१७०.४३

110

45

2517

1

140

51

3020

2

-

७९.६

3030

5

23

१९७.५

१८६.५३

110

45

2517

1

140

51

3020

2

159

89

3535

4

25

२१३.५

२०२.६६

110

45

2517

1

140

51

3020

2

175

89

3535

4

27

२२९.६

२१८.७९

110

45

2517

1

140

51

3020

2

175

89

3535

4

30

२५४.०

२४३.००

140

51

3020

1

140

76

3030

2

175

89

3535

4

38

३२०.७

३०७.५९

140

51

3020

1

140

76

3030

2

175

89

3535

4

45

३७७.१

३६४.१३

140

51

3020

6

140

76

3030

7

215

102

4040

8

*५७

४७४.०

४६१.०७

140

51

3020

6

175

89

3535

7

215

102

4040

8

*७६

६२७.०

६१४.६५

140

51

3020

6

175

89

3535

7

215

102

4040

8

*९५

७८१.१

७६८.२२

140

51

3020

6

215

102

4040

7

215

102

4040

8

*114

९३४.३

९२१.८१

140

76

3020

6

215

102

4040

7

260

114

4045

8

Taper Bore Sprockets7

z

de

dp

TS

D

H

बुश को लागी

टाइप गर्नुहोस्

13

१४७.८

१३२.६५

90

32

2012

1

15

१६७.९

१५२.७२

108

45

2517

1

17

१८७.९

१७२.७८

108

45

2517

1

19

२०८.१

१९२.९१

108

45

2517

1

21

२२८.२

२१३.०४

108

45

2517

1

23

२४८.३

२३३.१७

108

45

2517

1

25

२६८.५

२५३.३३

108

45

2517

1

27

२८८.६

२७३.४०

150

51

3020

1

30

३१८.९

३०३.७५

150

51

3020

1

38

३९९.६

३८४.४९

160

51

3020

6

45

४७०.३

४५५.१७

160

51

3020

6

*५७

५९१.५

५७६.३६

160

51

3020

6

*७६

७८३.५

७६८.३२

160

51

3020

6

टेपर्ड बोर स्प्रोकेटहरू: स्प्रोकेटहरू सामान्यतया C45 स्टिलबाट निर्मित हुन्छन्। साना स्प्रोकेटहरू नक्कली हुन्छन्, र ठूलो हुन सक्छ वेल्डेडमा। यी टेपर बोर स्प्रोकेटहरूले ट्यापर्ड लकिङ बुशिङलाई शाफ्ट साइजको विस्तृत विविधतामा स्वीकार गर्दछन् जसले अन्तिम प्रयोगकर्तालाई न्यूनतम प्रयास र कुनै मेसिनिङ बिना शाफ्टमा स्प्रोकेट सजिलैसँग फिट गर्न अनुमति दिन्छ।
ब्रिटिश / अमेरिकी / एसियाली मानक सिम्प्लेक्स, डुप्लेक्स र ट्रिपलेक्स आकारहरूको विस्तृत दायरामा उपलब्ध छ। आवश्यक भएमा पायलट बोर भेरियन्टहरू उपलब्ध छन्। साथै, कडा दाँतहरू उपलब्ध छन्। जब अर्डर गरिन्छ, कृपया यसलाई निर्दिष्ट गर्नुहोस्। यूरोपीय मानक / AMERICA मानक / एशियाई मानक उपलब्ध छन्।


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्